Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje Dunav osiguranje

Naša poslovna filozofija

Kada kompanija iza sebe ima iskustvo i tradiciju dugu 140 godina, zna da je za uspešno poslovanje najvažnije biti posvećen potrebama klijenata i kontinuiranom podizanju kvaliteta usluge... više >>

Naši rezultati

Pogledajte naše finansijske izvještaje i detaljno se upoznajte sa našim rezultatom u toku prethodne godine gdje smo ostvarili preko 7 mil. KM premije za imovinska osiguranja, što nas čini prvim u RS... više >>

Društveno odgovorno poslovanje

Nastojimo da damo prioritet realizaciji aktivnosti iz kojih proističe značajna korist koju sredina ima od prisustva naše kompanije u svom neposrednom okruženju... više >>

Najnovije vijesti
VAŽNO: INFORMACIJE O PRAVU NA PRITUŽBU I SADRŽAJ PRITUŽBE
četvrtak, 21 maj 2015 00:00

Preuzmi dokument

Poštovani klijenti,

Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, ovim putem želimo da Vas obavjestimo, da kao siguranik, ugovarač osiguranja i korisnik iz ugovora o osiguranju, imate pravo da  podnesete pritužbu Društvu zbog:

1. postupanja Društva, odnosno lica koje za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju;
2. odluke Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju;
3. postupanja Društva u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Način podnošenja pritužbe

Pritužba se može podnijeti poštom – na adresu sjedišta Društva, Veselina Masleše 28, 78000 Banja Luka, sa naznakon „Direkcija za osiguranje“ ili telefaksom – na broj 051/211- 686 ili elektronskom poštom – na adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Rok za podnošenje pritužbe

1) Pritužba se može podnijeti u roku od 15 dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku Društva na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za postupanje Društva koje je razlog pritužbe.
2) Pritužba se ne može podnijeti ako je od dana kada se desio događaj ili je nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi, proteklo više od jedne godine.

Obavezan sadržaj pritužbe
1) ime i prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe koji je pravno lice.
2) razlog pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe.
3) dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedlog za izvođenje dokaza.
4) datum podnošenja pritužbe i potpis podnosica pritužbe odnosno lica koja ga zastupa.
5) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

Rok za odgovor na pritužbu
Društvo je obavezno da u pisanom obliku odgovori na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe

Stevo Aničić, dipl.pravnik
Generalni direktor

 
Dokapitalizacija društva "Dunav osiguranje" Banjaluka
četvrtak, 21 maj 2015 11:00

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. iz Beograda dobila je saglasnost za ulaganje sredstava u „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka u iznosu od dva miliona evra. Saglasnost za dokapitalizaciju „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka donijeli su Narodna banka, Ministarstvo finansija i Agencija za osiguranje depozita Srbije.

Potrebna sredstava za dokapitalizaciju „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka utvrđena su na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja od 30. juna i 30. septembra 2014. godine, kao i u skladu s nalazima regulatornog organa – Agencije za osiguranje Republike Srpske. Ovom dokapitalizacijom stvoriće se pretpostavke za stabilnije poslovanje, jačanje tehničkih i garantnih rezervi, te osnaženje konkurentske pozicije Kompanije „Dunav osiguranje“ na tržištu Republike Srpske.

Međutim, sagledavajući ukupne rezultate vanredne revizije finansijskih izveštaja „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 31. oktobar 2014. godine, koju je izvršio nezavisni revizor KPMG, i ocjenjujući uticaj ključnih nalaza revizije na bilansne pozicije i rezultat poslovanja u 2014. godini, nadležni u Kompaniji konstatovali su da je za finansijsku konsolidaciju, odnosno za usklađivanje s regulatornim zahtevima u pogledu pokrića tehničkih rezervi i obezbjeđenja regulatornog kapitala, kao i za vraćanje „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka u sferu pozitivnog poslovanja, neophodna dokapitalizacija od ukupno tri miliona evra. To je istakla i Agencija za osiguranje Republike Srpske na zajedničkom sastanku s upravom „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka u novembru 2014. godine.

To znači da je pored odobrena dva miliona evra potrebno da Kompanija iz svojih sredstava izdvoji dodatni milion evra u 2015. godini. Takav zaključak proističe iz objavljenih bilansnih pokazatelja „Dunav osiguranja“ a.d. Banjaluka na dan 31. decembar 2014. godine.

Radi realizacije dodatne dokapitalizacije, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. uputiće Narodnoj banci Srbije i Agenciji za osiguranje depozita novi zahtjev za dobijanje saglasnosti za dokapitalizaciju u navedenom iznosu.

Kompanija očekuje da će se realizacija nove dokapitalizacije od milion evra, u smislu dobijanja saglasnosti nadležnih regulatornih organa, tačnije Narodne banke Srbije i Agencije za osiguranje depozita, završiti najkasnije u trećem kvartalu 2015. godine. To podrazumijeva donošenje odgovarajućih odluka organa Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. i povezanog lica „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka, kao i upis i uplatu akcija desete emisije redovnih (običnih) akcija u trećem kvartalu 2015. godine..

 

 
Specijalni popusti Dunav osiguranja na sajmu za djecu i porodicu
ponedeljak, 18 maj 2015 00:00

 

Dunav osiguranje na facebook-u

Osiguranja

Osiguranje motornih vozila

U domenu osiguranja motornih vozila Kompanija "Dunav osiguranje" predstavlja jednog od najvećih garanata sigurnosti na našim drumovima ... više >>

Životno osiguranje

Životno osiguranje je ulaganje u sopstvenu budućnost,pravi način da sebi i svojoj porodici obezbedite finansijsku sigurnost i život sa manje neizvesnosti ... više >>

Osiguranje imovine

Osiguravajuće pokriće Vaše kuće, stana, vikendice, svih pokretnosti koje imate je korak više u moru odgovornih odluka koje donosite svakoga dana ... više >>

Upravljanje kvalitetom

"Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka je 03 juna 2013. godine, poslije resertifikacione provjere, produžila važnost sertifikata SGS-a za naredne tri godine. SGS je najveća svjetska korporacija za sertifikaciju, kontrolisanje i ispitivanje standarda i sistema upravljanja kvalitetom poslovanja.“